قیمت روغن سیم بکسل آسانسور

روغن سیم بکسل آسانسور

/post-5

امروزه متداولترین روش روغن کاری سیم بکسل، روش حمام پیوسته میباشد که در ایران بیشتر در صنایع کشتیرانی و نفت و گاز استفاده میشود و علیرغم اهمیت این موضوع در افزایش کارایی سیم بکسل و طول عمر آن ، در صنایع دیگر مثل صنعت آسانسور بسیار کمتر مورد توجه قرار میگیرد. غیراز روش حمام پیوسته، روشهای دیگری نیز برای روغن کاری سیم بکسل به کار می رود که عبارتند از :چکاندن، ریختن، آغشته کردن، برس کاری یا فرچه کشیدن، پاششی تحت فشار. به عنوان مثال شرکتهای آسانسوری و نصابان آسانسور از روش آغشته کردن سیم بکسل برای روغن کاری سیم بکسل استفاده مینمایند بدین ترتیب که پارچه ای را به روغن آغشته مینمایند و سپس بر روی سیم بکسل می کشند که البته این کار باید طوری صورت پذیرد که سیم بکسل بیش از حد چرب نشود چرا که موجب لیزی بیش از حد سیم بکسل و جذب گردوخاک میشود.در زمان تولید سیم بکسل، اکثر سیم بکسلها روغن کاری میشوند ولی درجه روغن کاری، با توجه به کابرد سیم بکسل و شرایط کاری متفاوت هست.